บทนำสู่โรม

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสำหรับความรอด

ข่าวประเสริฐ คำตอบของพระเจ้าสำหรับความต้องการของมนุษยชาติ

อ่านโรมันอย่างไร

ฤทธิ์อำนาจสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคืออำนาจของพระเจ้า หนังสือโรมได้สำแดงให้เราเห็นว่าพรเจ้าได้มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายผ่านทางพระเยซู ผู้ซึ่งรับโทษโดยการตายแทนที่พวกเรา พระองค์ได้ทรงตัดอำนาจของการเป็นทาสของความบาปที่อยู่เหนือพวกเรา ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า คริสเตียนสามารถสะท้อนให้เห็นท่าทีและการกระทำของผู้ที่ได้รับความรักอย่างลึกซึ้งจากพระเจ้า
การศึกษาหนังสือโรมด้วยการอธิษฐานอย่างจริงจังจะเปิดเผยกุญแจสำหรับของการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ เป็นการตอบสนองในแบบง่ายๆ และอย่างต่อเนื่องต่อความเชื่อในพระเยซูและการงานของพระองค์บนไม้กางเขน ให้เตรียมตัวไว้! มาร์ติน ลูเธอร์ ยอห์น เวสลีย์ และผู้ที่มีชื่อเสียงแห่งความเชื่อหลายท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยข้อความจากหนังสือเล่มนี้
ในที่สุดพวกเขาก็กลายมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกในขณะที่เขาได้นำเอาความจริงที่ว่าความเชื่อนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการเป็นที่ยอมรับสำหรับพระเจ้ามาปฏิบัติ เหมือนกับชายและหญิงของพระเจ้าเหล่านี้ จงยึดถือเอาหนังสือเล่มนี้ไว้จนกระทั่งข้อความเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณ!  โรมเป็นหนึ่งหนังสือที่ได้รับการจัดระเบียบมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่
หลังจากบนนำสั้นๆ เปาโลได้ประกาศว่ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีเบื้องหลังแบบไหน หรือมีสัญชาติอะไร ก็เป็นคนบาปเหมือนกันและฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ (1:18-3:20) ต่อมาเขาได้อธิบายว่าพระเจ้าได้จัดการกับความบาปอย่างยุติธรรมอย่างไร และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เป็นไปได้ (3:21-8:39)
เปาโลยังได้โต้แย้งว่าความเชื่อของเราในการตอบสนองต่อการงานของพระเจ้าที่ทำบนทางไม้กางเขนนั้นเป็นกุญแจสำหรับความชอบธรรมของเรา (ความรอด) และดำเนินต่อไปด้วยการเป็นหนทางที่จะเข้าถึงอำนาจของการดำรงอยู่ของพระคริสต์เพื่อที่จะสามารถบอกปฏิเสธต่อความบาปและตอบรับให้กับพระเจ้า
ในบทที่ 9-11 เปาโลได้สรุปว่าการไถ่ของพระเจ้านั้นทำงานอย่างไรโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงได้จัดเตรียมหนทางให้สำหรับชาวยิวและสำหรับประชากรของทุกๆ ชนชาติ (ชาวต่างชาติ) เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากของประทานแห่งพระคุณของพระองค์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน
ในห้าบทสุดท้าย คุณจะได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ว่าควรที่จะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ได้อย่างไร เพื่อว่า “ท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้าของเราเป็นเสียงเดียวกัน” (15:6)

ใครเป็นผู้เขีนหนังสือเล่มนี้ และ เมื่อไหร่?

อัครทูตเปาโล ผู้เขียนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าโดยจากการมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง (กิจการ 9:1-19) และ การศึกษา (กิจการ 22:3) ได้เขียนขึ้นประมาณ ปี 57 

เขียนถึงใคร และ ทำไม?

เปาโลเขียนถึงผู้เชื่อที่ส่วนมากแล้วเป็นชาวต่างชาติในเมืองหลวงของอาณาจักรโรมัน :
- เพื่อที่จะแนะนำตัวของเขาเองให้กับผู้เชื่อที่อยู่ที่นั้นและขอความช่วยเหลือจากพวกเขาในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ;
- เพื่อที่จะพัฒนาและปกป้องความจริงของข่าวประเสริฐที่เขาได้เทศนาและ
- เพื่อที่จะหนุนใจผู้เชื่อชาวโรมันที่จะไว้ใจในพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวสำหรับความรอดของพวกเขา (3:24)

เราจะเข้าใจพระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดให้ลึกซึ้งได้อย่างไร

โรมเป็นหนังสือเล่มแรกจากทั้งหมดยี่สิบเล่มในพันธสัญญาใหม่ที่จดหมายได้เขียนถึงไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นกลุ่ม เปาโลได้เขียนจดหมายสิบสามฉบับ จดหมายแต่ละฉบับที่เขาเขียนได้มีชื่อตามผู้รับที่เขาเขียนถึง จดหมายเจ็ดฉบับสุดท้ายได้เขียนขึ้นโดยผู้นำคริสตจักรหลายๆ ท่าน และแต่ละชื่อก็ได้ตั้งตามผู้เขียนของแต่ละฉบับ
อ่านจดหมายเหล่านี้ก็เหมือนกับการฟังการสนทนาทางโทรศัพท์แค่ฝั่งเดียว คุณคงจะไม่ได้ยินบทสนทนาที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดแต่คุณก็จะตระหนักว่าสิ่งที่คุณได้ยินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่มากกว่าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างหลายๆ ฝ่าย เพราะว่าจดหมายหลายๆ ฉบับได้บันทึกแค่ฝ่ายเดียวของบทสนทนา ดังนั้นตัวหนังสือของพระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดทั้งหมดจึงเป็นสีดำ
ถึงแม้ว่าจดหมายจะถูกเน้นย้ำถึงเรื่องเล่าของชีวิตที่เป็นเสมือนละคร แต่กระนั้นพวกเขาก็ไม่ยับยั้งการแลกเปลี่ยนบทความที่เป็นเหมือนละครนี้ เพื่อช่วยให้เราที่จะสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนกับที่ผู้อ่านดั้งเดิมที่เขาได้อ่านจดหมายที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า จดหมายได้ถูกพิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือเขียนลากยาวต่อกัน เพื่อที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับอ่านลายมือของผู้เขียนเอกสารนี้จริงๆ
ไม่มีจดหมายฉบับไหนเลยในที่นี้ที่จะใช้เวลานานในการอ่าน ดังนั้นให้หยิบเอาจดหมายหนึ่งฉบับขึ้นมาอ่านตั้งแต่ต้นจนจบในครั้งเดียว เหมือนกับว่าคุณกำลังได้รับจดหมายจากเพื่อนที่รักของคุณ อ่านจดหมายเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลามากอย่างที่คุณคิดเลย จดหมายจากทุกฉบับเมื่ออ่านแล้วเฉลี่ยฉบับละประมาณ 20 นาที! นี้เป็นเวลาคร่าวๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่ออ่านจดหมายจากพระคัมภีร์ใหม่จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่


จดหมาย เวลาในการอ่าน
โรม 1 ชั่วโมง
1 โครินธ์ 1 ชั่วโมง
2 โครินธ์ 1 ชั่วโมง
กาลาเทีย 20 นาที
เอเฟซัส 20 นาที
ฟีลิปปี 15 นาที
โคโลสี 15 นาที
1 เธสะโลนิกา 15 นาที
2 เธสะโลนิกา 10 นาที
1 ทิโมธี 15 นาที
2 ทิโมธี 10 นาที
ทิตัส 10 นาที
ฟีเลโมน 5 นาที
ฮีบรู 45 นาที
ยากอบ 15 นาที
1 เปโตร 15 นาที
2 เปโตร 10 นาที
1 ยอห์น 15 นาที
2 ยอห์น 5 นาที
3 ยอห์น 5 นาที
ยูดา 5 นาที

พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11