วางแผนการเดินทางและการทักทาย

โรม 15:14-16:27

img

1514พี่น้องเอ๋ย เกี่ยวกับเรื่องของท่านนั้น ข้าพเจ้าเองเชื่อว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและความรอบรู้ และสามารถเตือนสติกันและกันได้ 15ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านอย่างตรงไปตรงมา เพื่อเตือนท่านอีกในบางเรื่อง ก็เพราะพระคุณที่พระเจ้าได้ให้แก่ข้าพเจ้า 16เพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์สำหรับบรรดาคนนอก รับใช้ในหน้าที่ปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อว่าบรรดาคนนอกซึ่งถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้ายอมรับ 17ฉะนั้นในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึงมีเหตุผลที่จะภาคภูมิใจกับการงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติเพื่อพระเจ้า 18ข้าพเจ้าจะไม่กล้าพูดถึงสิ่งใด นอกจากสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำให้สัมฤทธิผลโดยผ่านข้าพเจ้า คือการที่ข้าพเจ้านำให้บรรดาคนนอกเข้ามาเชื่อฟังพระเจ้า ด้วยคำพูดและการกระทำของข้าพเจ้า 19โดยอานุภาพแห่งปรากฏการณ์อัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ และโดยอานุภาพแห่งพระวิญญาณ ดังนั้นข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างครบถ้วน ตั้งแต่เมืองเยรูซาเล็มเรื่อยไปจนถึงแคว้นอิลลีริคุม 20ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งอยู่เสมอ ที่จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งพระคริสต์ยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ไม่สร้างบนฐานรากของคนอื่น 21แต่ตามที่มีบันทึกไว้ว่า
“บรรดาคนที่ไม่เคยได้รับรู้เกี่ยวกับพระองค์ ก็จะได้เห็น
และคนที่ไม่เคยได้ฟัง ก็จะได้เข้าใจ”*
22นี่คือเหตุที่รั้งข้าพเจ้าไว้บ่อยครั้งเพื่อไม่ให้มาหาท่าน 23แต่บัดนี้ไม่มีที่ใดอีกแล้วสำหรับข้าพเจ้าในแว่นแคว้นเหล่านี้ และในเมื่อข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะมาหาท่านนานนับหลายปีแล้ว 24เวลาที่ข้าพเจ้าไปยังประเทศสเปน ข้าพเจ้าหวังว่าจะพบกับท่านระหว่างเส้นทางขาไปนั้น และเยี่ยมเยียนท่านด้วยความบันเทิงใจสักพักหนึ่งก่อน และข้าพเจ้าหวังว่าหลังจากนั้นแล้ว ท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไป 25แต่ในเวลานี้ ข้าพเจ้าจะไปยังเมืองเยรูซาเล็มเพื่อรับใช้บรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า 26เพราะคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย และแคว้นอาคายา ยินดีบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ในบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เมืองเยรูซาเล็ม 27พวกเขาพอใจที่จะทำเช่นนั้น และรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณกับพวกเขาเหล่านั้นด้วย เพราะถ้าบรรดาคนนอกได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณของชาวยิวแล้ว พวกเขาควรรับใช้ตอบสนองชาวยิวด้วยการแบ่งปันสิ่งของ 28เมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติงานนี้เสร็จสิ้น และมอบเงินที่รับบริจาคมาให้แก่พวกเขาแล้ว ข้าพเจ้าจะแวะไปพบท่านระหว่างทางที่จะไปประเทศสเปน 29และข้าพเจ้าทราบว่าเวลาข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์
30พี่น้องทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา และโดยความรักของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านช่วยกันอธิษฐาน ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วย 31เพื่อว่าพวกคนที่ไม่เชื่อที่อยู่ในแคว้นยูเดียจะได้ไม่ทำร้ายข้าพเจ้า และการรับใช้ของข้าพเจ้าในเมืองเยรูซาเล็ม จะเป็นที่ยอมรับในบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า 32ข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านด้วยความยินดียิ่ง ตามความประสงค์ของพระเจ้า และได้รับความสดชื่นแจ่มใสเมื่ออยู่กับท่าน 33ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน
161ข้าพเจ้าขอแนะนำน้องสาวของเราคือเฟบี เธอเป็นผู้ช่วยจัดการงานของคริสตจักรในเมืองเคนเครีย 2ขอให้ท่านต้อนรับเธอไว้ในฐานะที่เป็นคนของพระผู้เป็นเจ้า ตามที่บรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าควรได้รับ และขอให้ท่านช่วยเหลือเธอในทุกสิ่งที่จำเป็น เพราะเธอเองได้ช่วยเหลือคนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย
3ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ 4เขาทั้งสองได้เสี่ยงชีวิตเพื่อข้าพเจ้า ทั้งข้าพเจ้าและคริสตจักรทุกแห่งของบรรดาคนนอก ขอบคุณเขาทั้งสอง 5ขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่ชุมนุมในบ้านของเขาด้วย ขอฝากความคิดถึงมายังเอเปนทัส เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคนแรกที่รับเชื่อพระคริสต์ในแคว้นเอเชีย 6ขอฝากความคิดถึงมายังมารีย์ ผู้ทำงานหนักเพื่อท่าน 7ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสกับยูเนีย ผู้เป็นเพื่อนชาวยิวของข้าพเจ้าและถูกคุมขังร่วมกับข้าพเจ้า เขาทั้งสองเป็นที่ยกย่องดีในหมู่อัครทูต และอยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย 8ขอฝากความคิดถึงมายังอัมพลีอาทัสที่ข้าพเจ้ารักในพระผู้เป็นเจ้า 9ฝากความคิดถึงมายังอูรบานัส เพื่อนร่วมงานกับเราในพระคริสต์ และขอฝากความคิดถึงมายังสทาคิส เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า 10ขอฝากความคิดถึงมายังอาเป็ลเลส ผู้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความภักดีในพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึงมายังบรรดาผู้ที่อยู่ในครอบครัวของอาริสโทบูลัส 11ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอน เพื่อนชาวยิวของข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังบรรดาผู้ที่อยู่ในครอบครัวของนาร์ซิสสัสซึ่งอยู่ในพระผู้เป็นเจ้า 12ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสา ผู้ร่วมทำงานของพระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสเพื่อนที่รัก ผู้ทำงานของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความหมั่นเพียร 13ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟัส ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้เลือก ฝากความคิดถึงมายังมารดาของเขา ซึ่งเป็นเสมือนมารดาของข้าพเจ้าด้วย 14ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์มาส และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับพวกเขาด้วย 15ขอฝากความคิดถึงมายังฟีโลโลกัสและยูเลีย เนเรอัสกับน้องสาวของเขา และโอลิมปัสกับบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่กับเขา 16จงทักทายกันด้วยการจูบแก้ม*อันบริสุทธิ์ คริสตจักรทุกแห่งของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายด้วย
17พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านระมัดระวังพวกที่ก่อให้เกิดการแตกเหล่าและหลงผิด ซึ่งตรงข้ามกับการสอนที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้ว อย่าสนิทสนมกับพวกเขา 18เพราะคนเช่นนี้ไม่ได้คิดถึงการรับใช้พระคริสตเจ้าของเรา แต่คิดถึงเพียงปากท้องของตน เขาหลอกลวงจิตใจของคนซื่อด้วยถ้อยคำอันไพเราะ และด้วยการเยินยอ 19ทุกคนได้ยินว่าท่านเชื่อฟังดี ข้าพเจ้าจึงมีความยินดียิ่งเพราะท่าน แต่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเฉลียวฉลาดในเรื่องที่ดี และไร้มลทินในสิ่งที่ชั่วร้าย 20และอีกไม่นานพระเจ้าแห่งสันติสุขจะขยี้ซาตาน*ให้ราบคาบลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลาย ขอพระคุณของพระเยซูเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
21ทิโมธีผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่าน ส่วนลูสิอัส ยาโสนและโสสิปาเทอร์ เพื่อนชาวยิวของข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกัน
22ข้าพเจ้าเทร์ทิอัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ตามคำบอก ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้า
23กายอัส ผู้ต้อนรับดูแลทั้งข้าพเจ้าและทั่วทั้งคริสตจักร ฝากความคิดถึงมายังท่าน เอรัสทัส ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเมือง และควาร์ทัสซึ่งเป็นพี่น้องของเรา ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย [ 24ขอพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทุกท่านเถิด อาเมน]*
25แด่พระองค์ผู้ช่วยให้ท่านยืนหยัดในความเชื่อ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศ ตามเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และตามการเผยความจริงอันลึกลับซับซ้อน ซึ่งถูกปิดบังไว้หลายชั่วอายุคน 26แต่มาบัดนี้ได้ปรากฏให้เห็นแล้ว ตามที่บรรดาผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ตามคำสั่งของพระเจ้าผู้ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ เพื่อชนทุกชาติจะได้เชื่อและปฏิบัติตามคำของพระองค์ 27ขอพระเจ้า ผู้เปี่ยมด้วยพระปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ได้รับพระบารมีตลอดกาลโดยผ่านพระเยซูคริสต์ อาเมน

*15:21 จากฉบับอิสยาห์ 52:15
*16:16 จูบแก้มเป็นธรรมเนียมการทักทายซึ่งเปรียบเทียบได้กับการไหว้ของคนไทย
*16:20 ซาตาน เป็นคำจากภาษาฮีบรู หมายถึงพญามาร ความหมายคือ “ผู้ต่อต้าน”
*16:24 […] มีหนังสือฉบับแรก ๆ บางฉบับที่บันทึกไว้ครั้งโบราณ มีข้อความตามนี้
imgimg

ขุดให้ลึก

  • เปาโลกล่าวว่าความปรารถนาของเขาคืออะไร แล้วความปรารถนาของท่านคืออะไร แตกต่างจากของเปาโลอย่างไร
  • นึกถึงทุกคนที่เปาโลทักทาย สิ่งนี้ทำให้ท่านรู้ว่าเปาโลสนใจเรื่องผู้คนและความสัมพันธ์อย่างไร
  • อะไรดลใจให้เปาโลออกเดินทาง
  • เมื่อท่านคิดถึงชีวิตของท่าน การจดจ่อเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงการวางแผนในชีวิตท่านอย่างไร เรื่องนี้ทำให้ท่านอยากเปลี่ยนแปลงแผนในชีวิตของท่านหรือไม่
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11