ชี้แนะผู้นำวัยหนุ่มสาว

1 ทิโมธี 1:1-6:21

img

11ข้าพเจ้าเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามคำสั่งของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพ้นของเรา และของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความหวังของเรา
2ถึง ทิโมธีผู้เป็นบุตรที่แท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ
ขอพระคุณ ความเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้า ผู้เป็นพระบิดา และจากพระเยซูคริสตเจ้าของเราจงอยู่กับท่านเถิด
3เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนีย ข้าพเจ้าได้สนับสนุนให้ท่านอยู่ต่อไปที่เมืองเอเฟซัส เพื่อจะได้กำชับบางคนให้หยุดสอนสิ่งที่ผิดหลักคำสอน 4ทั้งไม่ให้ใส่ใจในนิยายต่างๆ และลำดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้จบ จนทำให้เกิดการโต้แย้งกัน มากกว่าแผนการของพระเจ้าซึ่งเป็นไปโดยความเชื่อ 5แต่จุดประสงค์ของการกำชับของเรานั้นคือ ความรัก ซึ่งเกิดขึ้นจากใจอันบริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และความเชื่ออันจริงใจ 6บางคนได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ และกลับถกกันในเรื่องที่ไร้สาระ 7แม้เขาเหล่านั้นจะไม่เข้าใจคำที่เขาพูด หรือเรื่องที่เขายืนยัน เขาก็ยังต้องการเป็นอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติ
8แต่เราทราบว่ากฎบัญญัตินั้นดี หากใช้อย่างถูกต้อง 9คือทราบว่ากฎบัญญัตินั้นไม่ได้มีไว้สำหรับผู้มีความชอบธรรม แต่สำหรับบรรดาผู้ละเมิดกฎและแข็งข้อ สำหรับผู้ไร้คุณธรรมและคนบาป สำหรับผู้ไม่นับถือพระเจ้าและศาสนา สำหรับบรรดาผู้ที่ฆ่าพ่อแม่ของตน และฆาตกร 10สำหรับผู้ประพฤติผิดทางเพศ และชายลักเพศ ผู้ค้าทาส ผู้โกหก ผู้ให้คำสาบานเท็จ และอะไรอื่นใดก็ตามที่ตรงข้ามกับการสอนอันถูกหลัก 11ตามข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ประสบสุขซึ่งเป็นข่าวประเสริฐที่พระองค์มอบไว้กับข้าพเจ้า
12ข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสตเจ้าของเราผู้ได้ให้พลังแก่ข้าพเจ้า เพราะพระองค์นับว่าข้าพเจ้าภักดี และแต่งตั้งให้ข้าพเจ้ารับใช้ในงานของพระองค์ 13แม้ว่าก่อนนี้ข้าพเจ้าเคยพูดหมิ่นประมาท กดขี่ข่มเหงและก้าวร้าว ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังได้รับความเมตตา เพราะข้าพเจ้ากระทำไปโดยความไม่รู้ และจากความไม่เชื่อในพระองค์ 14พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นท่วมท้นชีวิตข้าพเจ้า พร้อมกับความเชื่อและความรักที่มีในพระเยซูคริสต์ 15ข้อความนี้เป็นที่ไว้ใจได้ สมควรที่คนทั้งปวงจะยอมรับ คือพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกเพื่อช่วยให้คนบาปทั้งหลายรอดพ้น ข้าพเจ้านี่แหละ เป็นตัวเอกในหมู่คนบาป 16และด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงได้รับความเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้แสดงความอดทนของพระองค์อย่างบริบูรณ์ในตัวข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคนบาปตัวเอก เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับบรรดาคนที่จะเข้ามาเชื่อพระองค์ และได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร์ 17ขอพระเกียรติและพระบารมีจงมีแด่กษัตริย์ผู้ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ ผู้เป็นอมตะซึ่งเรามองไม่เห็น ผู้เป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวชั่วนิรันดร์กาลเถิด อาเมน
18ทิโมธีบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าให้คำกำชับนี้แก่ท่านตามคำกล่าวของพระเจ้าเกี่ยวกับท่านที่ได้เปิดเผยไว้ เพื่อว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ทราบ ท่านจะต่อสู้ได้ดี 19จงรักษาความเชื่อและมโนธรรมที่ดีไว้ มีบางคนปฏิเสธมโนธรรม ดังนั้นความเชื่อของเขาจึงได้สลายไป 20ฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ก็เป็นคนจำพวกนั้นที่ข้าพเจ้าได้ยกให้แก่ซาตาน*แล้ว เพื่อพวกเขาจะได้รับบทเรียนที่จะไม่พูดหมิ่นประมาทพระเจ้า
21ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้ท่านอ้อนวอน อธิษฐานขอ อธิษฐานเผื่อผู้อื่น และขอบคุณพระเจ้าเพื่อคนทั้งปวง 2เพื่อบรรดากษัตริย์และทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง เพื่อว่าพวกเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันติและสงบในทางของพระเจ้าและในทางบริสุทธิ์ทุกประการ 3การกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ดี และเป็นที่พอใจของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพ้นของเรา 4พระองค์ต้องการให้ทุกคนรอดพ้นและรู้จักความจริง 5ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ องค์ผู้เป็นมนุษย์ 6พระองค์ได้มอบชีวิตของพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับทุกคน คำยืนยันดังกล่าวนี้เกิดขึ้นตามเวลาอันเหมาะสม 7และด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูต ข้าพเจ้าพูดตามความจริง ไม่ได้โกหก ข้าพเจ้าเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่บรรดาคนนอก*
8ฉะนั้น ข้าพเจ้าอยากให้ผู้ชายทั่วทุกแห่งอธิษฐาน และยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นโดยปราศจากความโกรธและการโต้เถียง 9ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เช่นกัน ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสม ไม่ใช่ถักผม หรือประดับด้วยทองหรือมุก หรือเสื้อผ้าราคาแพง 10แต่ด้วยการกระทำความดี ซึ่งเหมาะสมสำหรับหญิงที่ประกาศตัวว่า เป็นผู้นมัสการพระเจ้า 11ผู้หญิงควรเรียนรู้อย่างเงียบๆ และยินยอมที่จะเชื่อฟัง 12ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้นิ่งเงียบไว้ 13ด้วยว่าอาดัมถูกป้ันขึ้นก่อนเอวา 14และอาดัมไม่ได้เป็นคนที่ถูกหลอกลวง ผู้หญิงต่างหากที่ถูกหลอกลวงและกลายเป็นผู้ทำบาป 15แต่ผู้หญิงจะรอดพ้นได้ด้วยการมีบุตร* ถ้ายังคงความเชื่อ ความรัก ความบริสุทธิ์และการควบคุมตนเอง
31ข้อความนี้เป็นที่ไว้ใจได้คือ ถ้าผู้ใดมีความปราถนาอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ดูแลสาวก เท่ากับว่าผู้นั้นปรารถนางานที่ประเสริฐ 2ผู้ดูแลสาวกนี้ต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติเตียนได้ มีภรรยาคนเดียว* รู้จักประมาณตน ควบคุมตนเองได้ น่าเชื่อถือ มีอัธยาศัยดีในการต้อนรับ และมีความสามารถในการสอน 3ไม่เสพติดของมึนเมา ไม่เป็นคนก้าวร้าวแต่อ่อนโยน ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เห็นแก่เงิน 4เขาต้องเป็นคนจัดการเรื่องภายในครอบครัวของตนได้ดี ลูกๆ ต่างเชื่อฟังเขาด้วยความเคารพทุกประการ 5แต่ถ้าผู้ชายคนใดจัดการเรื่องภายในครอบครัวของตนไม่เป็น แล้วเขาจะดูแลรักษาคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร 6เขาต้องไม่ใช่คนที่เข้ามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ มิฉะนั้นอาจจะกลายเป็นคนหยิ่งผยอง และถูกกล่าวโทษเหมือนอย่างพญามาร 7และเขาต้องเป็นที่นับถือของบรรดาคนนอกคริสตจักร เพื่อเขาจะได้ไม่ประสบกับความอับอายและติดบ่วงแร้วของพญามาร
8ผู้ช่วยจัดการงานของคริสตจักรก็เช่นกันคือ ต้องเป็นคนที่น่านับถือ ไม่เป็นคนสองลิ้น เสพติดของมึนเมา หรือทุจริตเพราะความโลภ 9เขาต้องยึดมั่นในข้อลึกลับของความเชื่อด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์ 10เขาเหล่านี้ต้องถูกทดสอบก่อน ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาไร้ข้อตำหนิ ก็ให้เขารับใช้เป็นผู้ช่วยจัดการงานของคริสตจักร 11ในทำนองเดียวกันคือ ภรรยาของเขา*ต้องเป็นหญิงที่น่านับถือ ไม่พูดว่าร้ายผู้อื่น แต่รู้จักประมาณตนและเป็นที่ไว้ใจได้ในทุกสิ่ง 12ผู้ช่วยจัดการงานของคริสตจักรต้องมีภรรยาคนเดียว และต้องจัดการเรื่องภายในครอบครัวและลูกๆ ได้ดี 13บรรดาผู้ที่ได้รับใช้เป็นผู้ช่วยจัดการงานของคริสตจักรเป็นอย่างดี ก็ได้รับเกียรติและความมั่นใจมากในความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์
14ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านในไม่ช้านี้ แต่ที่เขียนสิ่งเหล่านี้ถึงท่านก็เพื่อว่า 15ในกรณีที่ข้าพเจ้ามาช้า ท่านจะได้ทราบว่า ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า อันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงอยู่ อีกทั้งเป็นหลักค้ำและเป็นรากฐานแห่งความจริง 16ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ความลึกลับซับซ้อนในทางของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่คือ
พระองค์ได้ปรากฏเป็นร่างมนุษย์
ฝ่ายพระวิญญาณก็เป็นที่ประจักษ์ว่า
พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้า
เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็นพระองค์แล้ว
และบรรดาประชาชาติได้ยินการประกาศเกี่ยวกับพระองค์
คนทั่วโลกเชื่อในพระองค์
และพระองค์ถูกรับขึ้นสู่พระบารมี
41พระวิญญาณกล่าวอย่างชัดเจนว่า ในวาระสุดท้ายจะมีบางคนที่ละทิ้งความเชื่อ และหันไปติดตามพวกวิญญาณที่ล่อลวงและสิ่งที่พวกมารสอน 2การสั่งสอนเช่นนั้นมาจากคนหน้าไหว้หลังหลอกและมดเท็จ โดยมีมโนธรรมที่ด้านกระด้างดังถูกเหล็กร้อนจี้แล้ว 3พวกเขาห้ามไม่ให้แต่งงาน และห้ามรับประทานอาหารบางชนิด ซึ่งพระเจ้าได้สร้างไว้สำหรับคนที่เชื่อและทราบความจริงได้บริโภคด้วยใจขอบคุณ 4เพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างเป็นสิ่งดี และเราไม่ควรปฏิเสธสิ่งใดเลยถ้าเรารับด้วยความขอบคุณ 5เพราะสิ่งเหล่านั้นถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยคำกล่าวของพระเจ้าและคำอธิษฐานแล้ว
6ถ้าท่านชี้สิ่งเหล่านี้ให้พวกพี่น้องเห็น ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ คือท่านได้รับการปลูกฝังในความจริงแห่งความเชื่อ และในหลักคำสอนที่ดีซึ่งท่านได้ปฏิบัติตาม 7อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิยายอันไร้คุณธรรมซึ่งเหมาะสมกับหญิงชราที่โง่เขลา แต่จงฝึกตนให้ใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า 8เพราะการฝึกร่างกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ส่วนการฝึกในทางของพระเจ้ามีประโยชน์สำหรับทุกสิ่ง คือนำมาซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตนี้และชีวิตที่จะมาถึง 9ข้อความนี้เป็นที่ไว้ใจได้ซึ่งสมควรที่คนทั้งปวงจะยอมรับ 10และด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตรากตรำทำงานและทนสู้ เพราะเราหวังในพระเจ้าผู้ดำรงอยู่ พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่เชื่อในพระองค์
11จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้ 12อย่าปล่อยให้ผู้ใดดูหมิ่นเพราะท่านเป็นคนหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งในคำพูด ความประพฤติ ความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ 13จงหมั่นใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ทั้งการประกาศและการสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมา 14อย่าละเลยกับของประทานที่ท่านได้รับพร้อมกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ทราบ ขณะที่พวกผู้ปกครองวางมือบนตัวท่าน 15จงหมั่นฝึกฝนสิ่งเหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อว่าทุกคนจะได้เห็นความก้าวหน้าของท่าน 16จงเอาใจใส่ต่อชีวิตและการสั่งสอนอันถูกหลักของท่านไว้ให้ดี จงประพฤติตามสิ่งเหล่านี้ต่อไป เพราะถ้าท่านทำเช่นนั้นแล้ว ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและบรรดาผู้ที่ได้ยินท่านสอนให้รอดพ้นได้
51อย่าว่ากล่าวชายผู้มีอาวุโสด้วยความแข็งกระด้าง แต่จงเตือนเสมือนว่าเขาเป็นบิดาของท่านเอง จงปฏิบัติต่อคนหนุ่มๆ เสมือนว่าเขาเป็นพี่น้อง 2ต่อหญิงผู้มีอาวุโสกว่าเสมือนมารดา และหญิงสาวเสมือนพี่น้องด้วยใจอันบริสุทธิ์ยิ่ง
3จงให้เกียรติแก่แม่ม่ายผู้ไร้ที่พึ่งจริงๆ 4แต่ถ้าหญิงม่ายใดมีลูกหลาน ก่อนอื่นใด ลูกหลานเองควรปฏิบัติหน้าที่ในทางของพระเจ้า โดยการดูแลครอบครัวของตนเป็นการตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอใจของพระเจ้า 5หญิงม่ายผู้ไร้ที่พึ่งจริงๆ ที่ถูกทอดทิ้งไว้ตามลำพังก็ตั้งความหวังในพระเจ้า และอธิษฐานขอความช่วยเหลือต่อไปทั้งวันและคืน 6แต่หญิงม่ายที่ดำเนินชีวิตเพื่อหาความเพลิดเพลินนั้นเหมือนตายทั้งเป็น 7จงกำชับสิ่งเหล่านี้กับเขาด้วย เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ถูกตำหนิ 8ถ้าผู้ใดไม่เลี้ยงดูเครือญาติของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องของตนแล้ว ผู้นั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและเลวยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
9หญิงม่ายที่จะถูกจัดอยู่ในรายชื่อแม่ม่ายได้ จะต้องมีอายุเกิน 60 ปีและมีสามีคนเดียว 10และการกระทำความดีของนางเป็นที่รู้จักดี เช่นการเลี้ยงดูลูกๆ มีอัธยาศัยดีในการต้อนรับ ล้างเท้าบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ และอุทิศตนทำความดีประการต่างๆ 11อย่าจัดม่ายสาวๆ ให้อยู่ในรายชื่อนี้ เพราะเมื่อความต้องการทางกายเกิดมีมากเกินกว่าการอุทิศตนต่อพระคริสต์แล้ว นางก็จะต้องการแต่งงาน 12ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกนางจะถูกตำหนิ เพราะเป็นการฝ่าฝืนสัญญาข้อแรก 13นอกจากนั้นแล้วยังติดนิสัยเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนั้นบ้านนี้ และไม่เพียงเป็นคนเกียจคร้านเท่านั้น แต่ซุบซิบนินทาและยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น พูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูด 14ดังนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆ แต่งงานมีบุตรและดูแลบ้านเรือนของตน เพื่อปิดโอกาสไม่ให้ศัตรูกล่าวหาว่าร้ายได้ 15ความจริงมีบางคนที่ได้หันไปติดตามซาตานแล้วด้วย 16ถ้ามีหญิงคนใดเป็นผู้ที่มีความเชื่อและมีญาติพี่น้องที่เป็นม่าย ก็ให้เธอช่วยเหลือบรรดาแม่ม่ายโดยไม่ต้องให้เป็นภาระของคริสตจักร เพื่อว่าคริสตจักรจะได้สามารถช่วยหญิงม่ายผู้ไร้ที่พึ่งจริงๆ
17บรรดาผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติ 2 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกาศและสั่งสอนข่าวประเสริฐด้วยความขยันขันแข็ง 18เพราะพระคัมภีร์ระบุว่า “อย่าเอาตะกร้อครอบปากโคขณะที่มันกำลังนวดข้าวอยู่”* และ “คนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตน”* 19อย่ารับคำกล่าวหาเกี่ยวกับผู้ปกครอง นอกจากจะมีพยาน 2 หรือ 3 คน 20คนที่ทำบาปต้องถูกว่ากล่าวต่อหน้าคนทั้งปวง เพื่อคนอื่นจะได้เกรงกลัว 21ข้าพเจ้าขอกำชับท่านต่อหน้าพระเจ้า พระเยซูคริสต์ และบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์เลือกไว้ว่า ให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้โดยไม่มีความรังเกียจหรือแสดงความลำเอียง 22อย่ารีบร้อนวางมือบนตัวเพื่อแต่งตั้งผู้ใด และอย่ามีส่วนร่วมในบาปของผู้อื่น จงรักษาตนให้บริสุทธิ์ 23อย่าดื่มเพียงแต่น้ำเท่านั้น จงดื่มเหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อกระเพาะอาหารและโรคที่ท่านเป็นอยู่บ่อยครั้ง 24บาปของคนบางคนปรากฏชัด และบาปของเขาก้าวล่วงหน้าเขาไปยังที่สำหรับพิพากษา บาปของคนบางคนปรากฏในภายหลัง 25ส่วนการกระทำดีก็เป็นเช่นเดียวกัน คือปรากฏชัด แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้
61จงให้ทุกคนที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาส ถือว่านายของตนสมควรแก่การได้รับความเคารพโดยสมบูรณ์ เพื่อว่าพระนามของพระเจ้า และการสั่งสอนของเราจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าร้าย 2สำหรับคนที่มีนายเป็นผู้มีความเชื่อ ก็อย่าขาดความเคารพต่อนายเพราะว่าเป็นพี่น้องกัน แต่ควรจะรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้นั้นเป็นผู้มีความเชื่อและเป็นที่รัก จงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทำตามสิ่งที่กล่าวนี้
3ถ้าผู้ใดสอนสิ่งที่ผิดหลักคำสอน และไม่เห็นด้วยกับการสั่งสอนที่แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา และการสั่งสอนที่เป็นทางของพระเจ้า 4ผู้นั้นก็เป็นคนหยิ่งผยองและไม่เข้าใจสิ่งใด เขาชอบใส่ใจในเรื่องปัญหาโต้แย้ง และวิวาทในเรื่องคำพูดอันเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉา มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน ว่าร้าย ไม่ไว้วางใจกัน 5และขัดเคืองกันเป็นประจำระหว่างผู้เสื่อมศีลธรรมและปราศจากความจริง ซึ่งเหมาเอาว่า ทางของพระเจ้าเป็นช่องทางหาความร่ำรวยได้ 6แต่ความจริงแล้วการใช้ชีวิตในทางของพระเจ้า มีประโยชน์ยิ่งหากว่ามีความพึงพอใจ 7เพราะเราไม่ได้นำสิ่งใดเข้ามาในโลก ดังนั้นเราไม่สามารถนำอะไรออกไปจากโลกเช่นกัน 8ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจกับสิ่งเหล่านั้น 9บรรดาคนที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในสิ่งยั่วยุ ติดบ่วงแร้ว และตกอยู่ในความต้องการอันโง่เขลา และเป็นภัย ซึ่งทำให้คนถลำลงสู่ความหายนะและความพินาศ 10เพราะการรักเงินก็เป็นต้นตอแห่งความชั่วทุกอย่าง บางคนที่เห็นแก่เงินก็ได้หลงออกไปจากความเชื่อแล้ว และระทมใจด้วยความทุกข์เป็นที่สุด
11แต่ท่านเองเป็นคนของพระเจ้า จงหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ และมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความมานะและความอ่อนโยน 12จงต่อสู้ให้ดีที่สุดในด้านความเชื่อ จงยึดชีวิตอันเป็นนิรันดร์ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านรับไว้ ซึ่งท่านก็ได้ให้คำยอมรับอย่างหนักแน่นว่าท่านเชื่อ ต่อหน้าพยานหลายคน 13ข้าพเจ้ากำชับต่อหน้าพระเจ้าผู้ให้ชีวิตแก่ทุกสิ่ง และต่อหน้าพระเยซูคริสต์ผู้ให้คำยอมรับอย่างหนักแน่นต่อหน้าปอนทัสปีลาตในคำพยานของพระองค์ 14ว่าให้ท่านรักษาคำสั่งไว้ อย่าให้ด่างพร้อย หรือเป็นที่ติเตียนได้จนกว่าพระเยซูคริสตเจ้าของเราจะปรากฏ 15ซึ่งพระเจ้าจะแสดงให้ปรากฏตามเวลาอันเหมาะสม พระองค์ผู้ประสบสุขและสูงสุดแต่พระองค์เดียว กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และพระผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งปวง 16พระองค์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นอมตะ และดำรงชีวิตในความสว่างซึ่งไม่มีใครเข้าใกล้ได้ ผู้ซึ่งไม่มีใครเคยเห็นหรือจะเห็นได้ พระเกียรติและฤทธานุภาพจงมีแด่พระองค์นิรันดร์กาล อาเมน
17จงกำชับพวกที่ร่ำรวยในยุคปัจจุบันไม่ให้หยิ่งผยอง หรือหวังในความมั่งมี อันเป็นสิ่งที่เอาแน่ไม่ได้ แต่ให้เขาตั้งความหวังในพระเจ้าผู้จัดหาทุกสิ่งให้เราเพื่อความสุขใจ 18จงกำชับให้พวกเขาทำดี ให้พรั่งพร้อมด้วยการกระทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพร้อมเสมอที่จะแบ่งปัน 19การกระทำเช่นนี้พวกเขาจะสะสมทรัพย์สมบัติให้ตนเองดั่งรากฐานอันมั่นคงสำหรับยุคที่จะมาถึง เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยึดไว้ซึ่งชีวิตอันแท้จริง
20ทิโมธีเอ๋ย จงรักษาสิ่งที่ถูกมอบให้อยู่ในความดูแลของท่านไว้ให้ดี จงเลี่ยงจากการพูดที่ไร้คุณธรรม และการขัดแย้งในการโต้เถียงซึ่งเรียกกันอย่างผิดๆ ว่าเป็น “ความรู้” 21บางคนได้ประกาศตัวว่ามีความรู้นั้น แต่ก็พลาดเป้าหมายไปจากความเชื่อ
ขอพระคุณจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

*1:20 ซาตาน เป็นคำจากภาษาฮีบรู หมายถึงพญามาร ความหมายคือ “ผู้ต่อต้าน”
*2:7 ชนชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวยิว
*2:15 หรือ ด้วยการเกิดมาของบุตร
*3:2 ได้ความหมายอีกอย่างคือ ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตน
*3:11 ภรรยา หรือผู้จัดการงานของคริสตจักรที่เป็นผู้หญิง
*5:18 จากฉบับเฉลยธรรมบัญญัติ 25:4
*5:18 จากฉบับลูกา 10:7
imgimg

ทำตามตัวอย่างของพระเจ้า

  • จากเรื่องที่อ่าน มีสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติตามหรือไม่ ถ้ามี อะไร
  • ท่านต้องตัดสินใจทำอะไรเพื่อที่จะปฏิบัติตามสื่งนี้
  • จากเรื่องที่ท่าน มีสิ่งที่ท่านต้องกลับใจหรือไม่ ถ้ามี อะไร
  • ท่านต้องตัดสินใจทำอะไรเพื่อที่จะปฏิบัติตามสื่งนี้
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11