Preparing for the Mission in Galilee

lQk 2:41-4:44

241hiz peurunts went evrE yiu tQ juuQsulum at Du fEst Rv Du poosOvu.42wen hE wRz twelv yiuz Old, DA went up tQ juuQsulum ukUUdiN tQ Du kustum Rv Du fEst, 43und wen DA had fqlfild Du dAz, az DA wuu rituuniN, Du bY jEzus stAd bihInd in juuQsulum. jOsif und hiz muDu didunt nO it, 44but supOziN him tQ bE in Du kumpunE, DA went u dAz juunE, und DA lqkt fUU him umuN Deu relutivz und ukwAntunsiz. 45wen DA didunt fInd him, DA rituund tQ juuQsulum, lqkiN fUU him. 46ooftu TrE dAz DA fWnd him in Du tempul, sitiN in Du midul Rv Du tEcuz, bOT lisuniN tQ Dem, und askiN Dem kwescunz. 47UUl hQ huud him wuu umAzd at hiz undustandiN und hiz oonsuz. 48wen DA sUU him, DA wuu ustRniSt, und hiz muDu sed tQ him,

meurE muDu Rv jEzus

sun, wI hav yQ trEtud us Dis wA? bihOld, yUU fooDu und I wuu aNkSuslE lqkiN fUU yQ.

49hE sed tQ Dem,

jEzus

wI wuu yQ lqkiN fUU mE? didunt yQ nO Dat I must bE in mI fooDuz hWs?

50DA didunt undustand Du sAiN wic hE spOk tQ Dem. 51und hE went dWn wiD Dem, und kAm tQ nazuruT. hE wRz {{subjekt, subjikt}} tQ Dem, und hiz muDu kept UUl DEz sAiNz in huu hoot. 52und jEzus inkrEst in wizdum und stacu, und in fAvu wiD gRd und men.31nW in Du fiftEnT yiu Rv Du rAn Rv tIbiurEus sEzu, pRncus pIlut bEiN guvunu Rv jQdEu, und herud bEiN tetruUUk Rv galulE, und hiz bruDu filip tetruUUk Rv Du rEjun Rv ItQrEu und trekRnitus, und lIsRnEus tetruUUk Rv abulEn, 2in Du hI prEsthqd Rv anuz und kAufus, Du wuud Rv gRd kAm tQ jRn, Du sun Rv zakurIus, in Du wildunus. 3hE kAm intQ UUl Du rEjun urWnd Du jUUdun, prEciN Du baptizum Rv ripentuns fUU rEmiSun Rv sinz. 4az it iz ritun in Du bqk Rv Du wuudz Rv IzAu Du prRfit,”Du vYs Rv wun krIiN in Du wildunus,‘mAk redE Du wA Rv Du lUUd.mAk hiz paDz strAt.5evrE valE wil bE fild.evrE mWntun und hil wil bE brRt lO.Du {{krqkud, krqkt}} wil bikum strAt,und Du ruf wAz smQD.6UUl fleS wil sE gRdz salvASun.’”

7hE sed DeufUU tQ Du multutyQdz hQ went Wt tQ bE baptIzd bI him,

jRn Du baptist

yQ RfspriN Rv vIpuz, hQ wUUnd yQ tQ flE frRm Du raT tQ kum? 8DeufUU {{prudQs, prOdQs}} frQts wuuDE Rv ripentuns, und dOnt bigin tQ sA umuN yuselvz, ‘wE hav Abruham fUU Wu fooDu;’ fUU I tel yQ Dat gRd iz Abul tQ rAz up cildrun tQ Abruham frRm DEz stOnz! 9Evun nW Du aks UUlsO lIz at Du rQt Rv Du trEz. evrE trE DeufUU Dat duzunt {{prudQs, prOdQs}} gqd frQt iz kut dWn, und TrOn intQ Du fIu.

10Du multutyQdz askt him,

Du krWd

wRt Den must wE dQ?

11hE oonsud Dem,

jRn Du baptist

hE hQ haz tQ kOts, let him giv tQ him hQ haz nun. hE hQ haz fQd, let him dQ lIkwIz.

12taks kulektuz UUlsO kAm tQ bE baptIzd, und DA sed tQ him,

Du taks kulektuz

tEcu, wRt must wE dQ?

13hE sed tQ Dem,

jRn Du baptist

kulekt nO mUU Dan Dat wic iz upYntud tQ yQ.

14sOljuz UUlsO askt him, sAiN,

rOmun sOljuz

wRt ubWt us? wRt must wE dQ?

hE sed tQ Dem,

jRn Du baptist

ekstUUt frRm nO wun bI vIuluns, nEDu ukyQz enEwun rRNfulE. bE {{kRntent, kuntent}} wiD yUU wAjuz.

15az Du pEpul wuu in ekspektASun, und UUl men rEzund in Deu hoots kunsuuniN jRn, weDu puhaps hE wRz Du krIst, 16jRn oonsud Dem UUl,

jRn Du baptist

I indEd baptIz yQ wiD wUUtu, but hE kumz hQ iz mItEu Dan I, Du strap Rv hQz sandulz I am nRt wuuDE tQ lQsun. hE wil baptIz yQ in Du hOlE spirit und fIu, 17hQz fan iz in hiz hand, und hE wil TurulE klenz hiz TreSiN flUU, und wil gaDu Du wEt intQ hiz boon; but hE wil buun up Du caf wiD unkwencubl fIu.

18Den wiD menE uDu egzUUtASunz hE prEct gqd nyQz tQ Du pEpul, 19but herud Du tetruUUk, bEiN riprQvd bI him fUU herOdEus, hiz bruDuz wIf, und fUU UUl Du Evul TiNz wic herud had dun, 20adud Dis UUlsO tQ Dem UUl, Dat hE Sut up jRn in prizun. 21nW wen UUl Du pEpul wuu baptIzd, jEzus UUlsO had bEn baptIzd, und wRz prAiN. Du skI wRz Opund, 22und Du hOlE spirit disendud in u bRdulE fUUm lIk u duv Rn him; und u vYs kAm Wt Rv Du skI, sAiN “yQ oo mI biluvd sun. in yQ I am wel plEzd.” 23jEzus himself, wen hE bigan tQ tEc, wRz ubWt TuutE yiuz Old, bEiN Du sun (az wRz supOzd) Rv jOsif, Du sun Rv hElI, 24Du sun Rv muTat, Du sun Rv lEvI, Du sun Rv melkI, Du sun Rv junI, Du sun Rv jOsif, 25Du sun Rv matutIus, Du sun Rv Amus, Du sun Rv nAhum, Du sun Rv eslE, Du sun Rv nagI, 26Du sun Rv mRT, Du sun Rv matutIus, Du sun Rv sEmEun, Du sun Rv jOsif, Du sun Rv jQdu, 27Du sun Rv jOunu, Du sun Rv rEsu, Du sun Rv zurQbubul, Du sun Rv SEultil, Du sun Rv niurE, 28Du sun Rv melkE, Du sun Rv adE, Du sun Rv kOsum, Du sun Rv elmOdum, Du sun Rv eu, 29Du sun Rv jOs, Du sun Rv ilEzuu, Du sun Rv jOrim, Du sun Rv matat, Du sun Rv lEvI, 30Du sun Rv simEun, Du sun Rv jQdu, Du sun Rv jOsif, Du sun Rv jOnRn, Du sun Rv iliakum, 31Du sun Rv uliu, Du sun Rv menan, Du sun Rv mootutu, Du sun Rv nATun, Du sun Rv dAvid, 32Du sun Rv jesE, Du sun Rv Obed, Du sun Rv bOaz, Du sun Rv sRlmun, Du sun Rv nooSun, 33Du sun Rv uminudoob, Du sun Rv UUum, Du sun Rv hezrRn, Du sun Rv perez, Du sun Rv jQdu, 34Du sun Rv jAkub, Du sun Rv Izuk, Du sun Rv Abruham, Du sun Rv teru, Du sun Rv nahUU, 35Du sun Rv serug, Du sun Rv rQ, Du sun Rv peleg, Du sun Rv Ebuu, Du sun Rv Selu, 36Du sun Rv kAnun, Du sun Rv oofaksu, Du sun Rv Sem, Du sun Rv nOu, Du sun Rv lAmqk, 37Du sun Rv muTQsulu, Du sun Rv EnRk, Du sun Rv jerqd, Du sun Rv mahalulEO, Du sun Rv kAnun, 38Du sun Rv EnRs, Du sun Rv seT, Du sun Rv adum, Du sun Rv gRd.
41jEzus, fql Rv Du hOlE spirit, rituund frRm Du jUUdun, und wRz led bI Du spirit intQ Du wildunus 2fUU fUUtE dAz, bEiN temptud bI Du devul. hE At nuTiN in DOz dAz. ooftuwuud, wen DA wuu kumplEtud, hE wRz huNgrE. 3Du devul sed tQ him,

sAtun

if yQ oo Du sun Rv gRd, kumoond Dis stOn tQ bikum bred.

4jEzus oonsud him, sAiN,

jEzus

it iz ritun, ‘man Sal nRt {{lIv, liv}} bI bred ulOn, but bI evrE wuud Rv gRd.’

5Du devul, lEdiN him up Rn u hI mWntun, SOd him UUl Du kiNdumz Rv Du wuuld in u mOmunt Rv tIm. 6Du devul sed tQ him,

sAtun

I wil giv yQ UUl Dis uTUUutE, und Deu glUUE, fUU it haz bEn dilivud tQ mE; und I giv it tQ hQmevu I wRnt. 7if yQ DeufUU wil wuuSup bifUU mE, it wil UUl bE yUUz.

8jEzus oonsud him,

jEzus

get bihInd mE sAtun! fUU it iz ritun, ‘yQ Sal wuuSup Du lUUd yUU gRd, und yQ Sal suuv him OnlE.’

9hE led him tQ juuQsulum, und set him Rn Du pinukul Rv Du tempul, und sed tQ him,

sAtun

if yQ oo Du sun Rv gRd, kast yUUself dWn frRm hiu, 10fUU it iz ritun,‘hE wil pqt hiz Anjulz in cooj Rv yQ, tQ good yQ;’11und,‘Rn Deu handz DA wil beu yQ up,lest puhaps yQ daS yUU fqt ugenst u stOn.’

12jEzus oonsuiN, sed tQ him,

jEzus

it haz bEn sed, ‘yQ Sal nRt tempt Du lUUd yUU gRd.’

13wen Du devul had kumplEtud evrE temtASun, hE dipootid frRm him until unuDu tIm.14jEzus rituund in Du pWu Rv Du spirit intQ galulE, und nyQz ubWt him spred TrQ UUl Du surWndiN eurEu. 15hE tRt in Deu sinugRgz, bEiN glUUufId bI UUl.16hE kAm tQ nazuruT, weu hE had bEn brRt up. hE entud, az wRz hiz kustum, intQ Du sinugRg Rn Du sabuT dA, und stqd up tQ {{red, rEd}}. 17Du bqk Rv Du prRfit IzAu wRz handud tQ him. hE Opund Du bqk, und fWnd Du plAs weu it wRz ritun,

jEzus

18Du spirit Rv Du lUUd iz Rn mE,bikRz hE haz unYntud mE tQ prEc gqd nyQz tQ Du pUU.hE haz sent mE tQ hEl Du brOkun hootud,tQ prOklAm rElEs tQ Du kaptivz,rukuvuuiN Rv sIt tQ Du blInd,tQ dilivu DOz hQ oo kruSt,19und tQ prOklAm Du akseptubul yiu Rv Du lUUd.

20hE klOzd Du bqk, gAv it bak tQ Du utendunt, und sat dWn. Du Iz Rv UUl in Du sinugRg wuu fasund Rn him. 21hE bigan tQ tel Dem,

jEzus

tudA, Dis skripcu haz bEn fqlfild in yUU hiuiN.

22UUl testufId ubWt him, und wundud at Du grASus wuudz wic prusEdud Wt Rv hiz mWT, und DA sed,

pEpul in nazuruT

izunt Dis jOzufs sun?

23hE sed tQ Dem,

jEzus

dWtlus yQ wil tel mE Dis parubul, ‘fuziSun, hEl yUUself! wRtevu wE hav huud dun at kupuunEum, dQ UUlsO hiu in yUU hOmtWn.’

24hE sed,

jEzus

mOst suutunlE I tel yQ, nO prRfit iz akseptubul in hiz hOmtWn. 25but trQlE I tel yQ, Deu wuu menE widOz in izrAul in Du dAz Rv elIju, wen Du skI wRz Sut up TrE yiuz und siks munTs, wen u grAt famun kAm Ovu UUl Du land. 26elIju wRz sent tQ nun Rv Dem, iksept tQ zeurufaT, in Du land Rv sIdun, tQ u wqmun hQ wRz u widO. 27Deu wuu menE lepuz in izrAul in Du tIm Rv eliSu Du prRfit, yet nRt wun Rv Dem wRz klenzd, iksept noomun, Du sirEun.

28DA wuu UUl fild wiD raT in Du sinugRg, az DA huud DEz TiNz. 29DA rOz up, TrQ him Wt Rv Du sitE, und led him tQ Du brW Rv Du hil Dat Deu sitE wRz bilt Rn, Dat DA mIt TrO him Rf Du klif. 30but hE, pasiN TrQ Du midul Rv Dem, went hiz wA.31hE kAm dWn tQ kupuunEum, u sitE Rv galulE. hE wRz tEciN Dem Rn Du sabuT dA, 32und DA wuu ustRniSt at hiz tEciN, fUU hiz wuud wRz wiD uTUUutE. 33in Du sinugRg Deu wRz u man hQ had u spirit Rv an unklEn dEmun, und hE krId Wt wiD u lWd vYs, 34sAiN,

u dEmun muzest man

R! wRt hav wE tQ dQ wiD yQ, jEzus Rv nazuruT? hav yQ kum tQ distrY us? I nO hQ yQ oo: Du hOlE wun Rv gRd!

35jEzus ribyQkt him, sAiN,

jEzus

bE sIlunt, und kum Wt Rv him!

wen Du dEmun had TrOn him dWn in Du midul Rv Dem, hE kAm Wt Rv him, haviN dun him nO hoom.36umAzmunt kAm Rn UUl, und DA spOk tugeDu, wun wiD unuDu, sAiN,

pEpul in kupuunEum

wRt iz Dis wuud? fUU wiD uTUUutE und pWu hE kumoondz Du unklEn spiuits, und DA kum Wt!

37nyQz ubWt him went Wt intQ evrE plAs Rv Du surWndiN rEjun.38hE rOz up frRm Du sinugRg, und entud intQ sImunz hWs. sImunz muDu-in-lR wRz ufliktud wiD u grAt fEvu, und DA begd him fUU huu. 39hE stqd Ovu huu, und ribyQkt Du fEvu; und it left huu. imEdEutlE SE rOz up und suuvd Dem. 40wen Du sun wRz setiN, UUl DOz hQ had enE sik wiD veurEus dizEzuz brRt Dem tQ him; und hE lAd hiz handz Rn evrE wun Rv Dem, und hEld Dem. 41dEmunz UUlsO kAm Wt Rv menE, krIiN Wt, und sAiN,

sum dEmunz

yQ oo Du krIst, Du sun Rv gRd!

rEbyQkiN Dem, hE didunt ulW Dem tQ spEk, bikRz DA nyQ Dat hE wRz Du krIst.42wen it wRz dA, hE dipootid und went intQ an uninhabutid plAs, und Du multutyQdz lqkt fUU him, und kAm tQ him, und held Rn tQ him, sO Dat hE wqdunt gO uwA frRm Dem. 43but hE sed tQ Dem,

jEzus

I must prEc Du gqd nyQz Rv gRdz kiNdum tQ Du uDu sitEz UUlsO. fUU Dis rEzun I hav bEn sent.

44hE wRz prEciN in Du sinugRgz Rv galulE.

HUNGERING TO KNOW GOD MORE

  • Consider the acts of God described in this passage.
  • What do these illustrate about the ways of God?
  • Have you experienced these ways of God in your life? If yes, how so? If not, what can you do to experience this?
  • What can you do to grow in your desire to know and follow God more intimately this week?
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11