Power, Miracles & Faith

lQk 7:1-8:56

71ooftu hE had finiSt spEkiN in Du hiuiN Rv Du pEpul, hE entud intQ kupuunEum. 2u suutun sencuurEun's suuvunt, hQ wRz diu tQ him, wRz sik und at Du pYnt Rv deT. 3wen hE huud ubWt jEzus, hE sent tQ him elduz Rv Du jQz, askiN him tQ kum und sAv hiz suuvunt. 4wen DA kAm tQ jEzus, DA begd him uunustlE, sAiN,

sum elduz

hE iz wuuDE fUU yQ tQ dQ Dis fUU him, 5fUU hE luvz Wu nASun, und hE bilt Wu sinugRg fUU us.

6jEzus went wiD Dem. wen hE wRz nW nRt foo frRm Du hWs, Du sentquuEun sent frendz tQ him, sAiN tQ him,

u rOmun Rfisu’z frendz

lUUd, dOnt trubul yUUself, fUU I am nRt wuuDE fUU yQ tQ kum undu mI rQf. 7DeufUU I didunt Evun TiNk mIself wuuDE tQ kum tQ yQ; but sA Du wuud, und mI suuvunt wil bE hEld. 8fUU I UUlsO am u man plAst undu uTUUutE, haviN undu mIself sOljuz. I tel Dis wun, ‘gO!’ und hE gOz; und tQ unuDu, ‘kum!’ und hE kumz; und tQ mI suuvunt, ‘dQ Dis,’ und hE {{duz, diz}} it.

9wen jEzus huud DEz TiNz, hE moovuld at him, und tuund und sed tQ Du multityQd hQ fRlOd him,

jEzus

I tel yQ, I hav nRt fWnd suc grAt fAT, nO, nRt in izrAul.

10DOz hQ wuu sent, rituuniN tQ Du hWs, fWnd Dat Du suuvunt hQ had bEn sik wRz wel.11sQn ooftuwuudz, hE went tQ u sitE kUUld nAn. menE Rv hiz disIpulz, ulRN wiD u grAt multityQd, went wiD him. 12nW wen hE kAm niu tQ Du gAt Rv Du sitE, bihOld, wun hQ wRz ded wRz karEd Wt, Du OnlE sun Rv hiz muDu, und SE wRz u widO. menE pEpul Rv Du sitE wuu wiD huu. 13wen Du lUUd sUU huu, hE had kumpaSun Rn huu, und sed tQ huu,

jEzus

dOnt krI.

14hE kAm niu und tuct Du kRfin, und Du beuuuz stqd stil. hE sed,

jEzus

yuN man, I tel yQ, uuIz!

15hE hQ wRz ded sat up, und bigan tQ spEk. und hE gAv him tQ hiz muDu.16fiu tqk hOld Rv UUl, und DA glUUufId gRd, sAiN,

pEpul in nAn

u grAt prRfit haz uuizun umuN us!

und,

pEpul in nAn

gRd haz vizitid hiz pEpul!

17Dis rEpUUt went Wt kunsuuniN him in Du hOl Rv jQdEu, und in UUl Du surWndiN rEjun.18Du disIpulz Rv jRn tOld him ubWt UUl DEz TiNz. 19jRn, kUUliN tQ himself tQ Rv hiz disIpulz, sent Dem tQ jEzus, sAiN,

jRn Du baptist

oo yQ Du wun hQ iz kumiN, UU Sqd wE lqk fUU unuDu?

20wen Du men had kum tQ him, DA sed,

jRn Du baptist

jRn Du baptIzuu haz sent us tQ yQ, sAiN, ‘oo yQ hE hQ kumz, UU Sqd wE lqk fUU unuDu?’

21in Dat Wu hE kyqud menE Rv dizEzuz und plAgz und Evul spiuits; und tQ menE hQ wuu blInd hE gAv sIt. 22jEzus oonsud Dem,

jEzus

gO und tel jRn Du TiNz wic yQ hav sEn und huud: Dat Du blInd rusEv Deu sIt, Du lAm wRk, Du lepuz oo klenzd, Du def hiu, Du ded oo rAzd up, und Du pUU hav gqd nyQz prEct tQ Dem. 23blesid iz hE hQ fIndz nO ukAJun fUU stumbuliN in mE.

24wen jRnz mesunjuz had dipootid, hE bigan tQ tel Du multutyQdz ubWt jRn,

jEzus

wRt did yQ gO Wt intQ Du wildunus tQ sE? u rEd SAkun bI Du {{wInd, wind}}? 25but wRt did yQ gO Wt tQ sE? u man klODd in sUUft klODiN? bihOld, DOz hQ oo gUUjuslE drest, und {{lIv, liv}} delukutlE, oo in kiNz kUUts. 26but wRt did yQ gO Wt tQ sE? u prRfit? yes, I tel yQ, und muc mUU Dan u prRfit. 27Dis iz hE Rv hQm it iz ritun,‘bihOld, I send mI mesunju bifUU yUU fAs,hQ wil prEpeu yUU wA bifUU yQ.’28fUU I tel yQ, umuN DOz hQ oo bUUn Rv wimin Deu iz nRt u grAtu prRfit Dan jRn Du baptIzuu, yet hE hQ iz lEst in gRdz kiNdum iz grAtu Dan hE.

29wen UUl Du pEpul und Du taks kulektuz huud Dis, DA dikleud gRd tQ bE just, haviN bEn baptIzd wiD jRnz baptizum. 30but Du farusEz und Du lUUyuz rijektid Du kWnsul Rv gRd, nRt bEiN baptIzd bI him Demselvz.

jEzus

31tQ wRt Den Sqd I kumpeu Du pEpul Rv Dis jenurASun? wRt oo DA lIk? 32DA oo lIk cildrun hQ sit in Du mookitplAs, und kUUl tQ wun unuDu, sAiN, ‘wE pIpt tQ yQ, und yQ didunt dans. wE mUUnd, und yQ didunt wEp.’ 33fUU jRn Du baptIzuu kAm nEDu EtiN bred nUU driNkiN wIn, und yQ sA, ‘hE haz u dEmun.’ 34Du sun Rv man haz kum EtiN und driNkiN, und yQ sA, ‘bihOld, u glutunus man, und u druNkud; u frend Rv taks kulektuz und sinuz!’ 35wizdum iz justufId bI UUl huu cildrun.

36wun Rv Du farusEz invItud him tQ Et wiD him. hE entud intQ Du farusE’z hWs, und sat at Du tAbul. 37bihOld, u wqmun in Du sitE hQ wRz u sinu, wen SE nyQ Dat hE wRz riklIniN in Du farusE’z hWs, brRt an alubastu joo Rv Yntmunt. 38standiN bihInd at hiz fEt wEpiN, SE bigan tQ wet hiz fEt wiD huu tiuz, und SE wIpt Dem wiD Du heu Rv huu hed, kist hiz fEt, und unYntud Dem wiD Du Yntmunt. 39nW wen Du farusE hQ had invItud him sUU it, hE sed tQ himself,

sImun Du farisE

Dis man, if hE wuu u prRfit, wqd hav pusEvd hQ und wRt kInd Rv wqmun Dis iz hQ tucuz him, Dat SE iz u sinu.

40jEzus oonsud him,

jEzus

sImun, I hav sumTiN tQ tel yQ.

hE sed,

sImun Du farisE

tEcu, sA Rn.

41

jEzus

u suutun lendu had tQ detuz. Du wun Od fIv hundrud dinarE, und Du uDu fiftE. 42wen DA kqdunt pA, hE fugAv Dem bOT. wic Rv Dem DeufUU wil luv him mOst?

43sImun oonsud,

sImun Du farisE

hE, I supOz, tQ hQm hE fugAv Du mOst.

hE sed tQ him,

jEzus

yQ hav jujd kuuektlE.

44tuuniN tQ Du wqmun, hE sed tQ sImun,

jEzus

dQ yQ sE Dis wqmun? I entud intQ yUU hWs, und yQ gAv mE nO wUUtu fUU mI fEt, but SE haz wet mI fEt wiD huu tiuz, und wIpt Dem wiD Du heu Rv huu hed. 45yQ gAv mE nO kis, but SE, sins Du tIm I kAm in, haz nRt sEst tQ kis mI fEt. 46yQ didunt unYnt mI hed wiD Yl, but SE haz unYntud mI fEt wiD Yntmunt. 47DeufUU I tel yQ, huu sinz, wic oo menE, oo fugivun, fUU SE luvd muc. but wun tQ hQm litul iz fugivun, luvz litul.

48hE sed tQ huu,

jEzus

yUU sinz oo fugivun.

49DOz hQ sat at Du tAbul wiD him bigan tQ sA tQ Demselvz,

sum in sImun’s hOm

hQ iz Dis hQ Evun fugivz sinz?

50hE sed tQ Du wqmun,

jEzus

yUU fAT haz sAvd yQ. gO in pEs.

81sQn ooftuwuudz, hE went ubWt TrQ sitEz und vilujuz, prEciN und briNiN Du gqd nyQz Rv gRdz kiNdum. wiD him wuu Du twelv, 2und suutun wimin hQ had bEn hEld Rv Evul spiuits und infuumitEz: meurE hQ wRz kUUld magdulEn, frRm hQm sevun dEmunz had gRn Wt; 3und jOanu, Du wIf Rv cQzus, herud’s stQud; sQzanu; und menE uDuz; hQ suuvd Dem frRm Deu puzeSunz. 4wen u grAt multityQd kAm tugeDu, und pEpul frRm evrE sitE wuu kumiN tQ him, hE spOk bI u parubul.

jEzus

5Du foomu went Wt tQ {{sW, sO}} hiz sEd. az hE sWd, sum fel ulRN Du rOd, und it wRz trampuld undu fqt, und Du budz Rv Du skI divWud it. 6uDu sEd fel Rn Du rRk, und az sQn az it grQ, it wiDud uwA, bikRz it had nO mYscu. 7uDu fel umid Du TUUnz, und Du TUUnz grQ wiD it, und cOkt it. 8uDu fel intQ Du gqd grWnd, und grQ, und prudQst wun hundrud tImz az muc frQt.

az hE sed DEz TiNz, hE kUUld Wt,

jEzus

hE hQ haz iuz tQ hiu, let him hiu!

9Den hiz disIpulz askt him,

Du disIpulz

wRt {{duz, diz}} Dis parubul mEn?

10hE sed,

jEzus

tQ yQ it iz givun tQ nO Du mistrEz Rv gRdz kiNdum, but tQ Du rest in parubulz; Dat ‘sEiN DA mA nRt sE, und hiuiN DA mA nRt undustand.’ 11nW Du parubul iz Dis: Du sEd iz Du wuud Rv gRd. 12DOz ulRN Du rOd oo DOz hQ hiu, Den Du devul kumz, und tAks uwA Du wuud frRm Deu hoot, Dat DA mA nRt bilEv und bE sAvd. 13DOz Rn Du rRk oo DA hQ, wen DA hiu, rusEv Du wuud wiD jY; but DEz hav nO rQt, hQ bilEv fUU u wIl, Den fRl uwA in tIm Rv temtASun. 14Dat wic fel umuN Du TUUnz, DEz oo DOz hQ hav huud, und az DA gO Rn Deu wA DA oo cOkt wiD keuz, ricuz, und pleJuz Rv lIf, und briN nO frQt tQ mucquuutE. 15DOz in Du gqd grWnd, DEz oo DOz hQ wiD an Rnust und gqd hoot, haviN huud Du wuud, hOld it tItlE, und {{prudQs, prOdQs}} frQt wiD puusiviuuuns.16nO wun, wen hE haz lit u lamp, kuvuz it wiD u kuntAnu, UU pqts it undu u bed; but pqts it Rn u stand, Dat DOz hQ entu in mA sE Du lIt. 17fUU nuTiN iz hidun Dat wil nRt bE rivEld; nUU enETiN sEkrut Dat wil nRt bE nOn und kum tQ lIt. 18bE keuful DeufUU hW yQ hiu. fUU hQevu haz, tQ him wil bE givun; und hQevu duzunt hav, frRm him wil bE tAkun uwA Evun Dat wic hE TiNks hE haz.

19hiz muDu und bruDuz kAm tQ him, und DA kqd nRt kum niu him fUU Du krWd. 20sum pEpul tOld him,

sumwun in kupuunEum

yUU muDu und yUU bruDuz stand WtsId, dizIuuiN tQ sE yQ.

21but hE oonsud Dem,

jEzus

mI muDu und mI bruDuz oo DEz hQ hiu Du wuud Rv gRd, und dQ it.

22nW Rn wun Rv DOz dAz, hE entud intQ u bOt, himself und hiz disIpulz, und hE sed tQ Dem,

jEzus

lets gO Ovu tQ Du uDu sId Rv Du lAk.

sO DA lRnct Wt. 23but az DA sAld, hE fel uslEp. u {{wInd, wind}} stUUm kAm dWn Rn Du lAk, und DA wuu tAkiN Rn dAnjuuus umWnts Rv wUUtu. 24DA kAm tQ him, und uwOk him, sAiN,

Du disIpulz

moostu, moostu, wE oo dIiN!

hE uwOk, und ribyQkt Du {{wInd, wind}} und Du rAjiN Rv Du wUUtu, und DA sEst, und it wRz kRm. 25hE sed tQ Dem,

jEzus

weu iz yUU fAT?

bEiN ufrAd DA moovuld, sAiN tQ wun unuDu,

Du disIpulz

hQ iz Dis Den, Dat hE kumoondz Evun Du windz und Du wUUtu, und DA ObA him?

26Den DA uuIvd at Du kuntrE Rv Du gadurEns, wic iz Rpuzut galulE. 27wen jEzus stept uSUU, u suutun man Wt Rv Du sitE hQ had dEmunz fUU u lRN tIm met him. hE wUU nO klODz, und didunt {{lIv, liv}} in u hWs, but in Du tQmz. 28wen hE sUU jEzus, hE krId Wt, und fel dWn bifUU him, und wiD u lWd vYs sed,

man puzest bI lEjun

wRt dQ I hav tQ dQ wiD yQ, jEzus, yQ sun Rv Du mOst hI gRd? I beg yQ, dOnt tUUment mE!

29fUU jEzus wRz kumoondiN Du unklEn spirit tQ kum Wt Rv Du man. fUU Du unklEn spirit had Rfun sEzd Du man. hE wRz kept undu good, und bWnd wiD cAnz und fetuz. brAkiN Du bRndz upoot, hE wRz drivun bI Du dEmun intQ Du dezuut.30jEzus askt him,

jEzus

wRt iz yUU nAm?

hE sed,

man puzest bI lEjun

lEjun,

fUU menE dEmunz had entud intQ him. 31DA begd him Dat hE wqd nRt kumoond Dem tQ gO intQ Du ubis. 32nW Deu wRz Deu u huud Rv menE pigz fEdiN Rn Du mWntun, und DA begd him Dat hE wqd ulW Dem tQ entu intQ DOz. Den hE ulWd Dem. 33Du dEmunz kAm Wt Rv Du man, und entud intQ Du pigz, und Du huud ruSt dWn Du stEp baNk intQ Du lAk, und wuu drWnd. 34wen DOz hQ fed Dem sUU wRt had hapund, DA fled und tOld it in Du sitE und in Du kuntrE.35pEpul went Wt tQ sE wRt had hapund. DA kAm tQ jEzus und fWnd Du man frRm hQm Du dEmunz had gRn Wt, sitiN at jEzus fEt, klODd und in hiz rIt mInd; und DA wuu ufrAd. 36DOz hQ sUU it tOld Dem hW hE hQ had bEn puzest bI dEmunz wRz hEld. 37UUl Du pEpul Rv Du surWndiN kuntrE Rv Du gadurEns askt him tQ dipoot frRm Dem, fUU DA wuu verE muc ufrAd. Den hE entud intQ Du bOt und rituund. 38but Du man frRm hQm Du dEmunz had gRn Wt begd him Dat hE mIt gO wiD him, but jEzus sent him uwA, sAiN,

jEzus

39rituun tQ yUU hWs, und dikleu wRt grAt TiNz gRd haz dun fUU yQ.

hE went hiz wA, prOklAmiN TrQWt Du hOl sitE wRt grAt TiNz jEzus had dun fUU him.40wen jEzus rituund, Du multityQd welkumd him, fUU DA wuu UUl wAtiN fUU him. 41bihOld, u man nAmd jIrus kAm. hE wRz u rQlu Rv Du sinugRg. hE fel dWn at jEzus fEt, und begd him tQ kum intQ hiz hWs, 42fUU hE had an OnlE dUUtu, ubWt twelv yiuz Rv Aj, und SE wRz dIiN. but az hE went, Du multutyQdz prest ugenst him. 43u wqmun hQ had u flO Rv blud fUU twelv yiuz, hQ had spent UUl huu liviN Rn fuziSunz und kqd nRt bE hEld bI enE 44kAm bihInd him, und tuct Du frinj Rv hiz klOk. imEdEutlE Du flO Rv huu blud stRpt. 45jEzus sed,

jEzus

hQ tuct mE?

wen UUl dinId it, pEtu und DOz wiD him sed,

sImun pEtu

moostu, Du multutyQdz pres und jRsul yQ, und yQ sA, ‘hQ tuct mE?’

46but jEzus sed,

jEzus

sumwun did tuc mE, fUU I pusEvd Dat pWu haz gRn Wt Rv mE.

47wen Du wqmun sUU Dat SE wRz nRt hidun, SE kAm trembuliN, und fRliN dWn bifUU him dikleud tQ him in Du prezuns Rv UUl Du pEpul Du rEzun wI SE had tuct him, und hW SE wRz hEld imEdEutlE. 48hE sed tQ huu,

jEzus

dUUtu, ciu up. yUU fAT haz mAd yQ wel. gO in pEs.

49wIl hE stil spOk, wun frRm Du rQlu Rv Du synugRg’s hWs kAm, sAiN tQ him,

jIrusiz mesinju

yUU dUUtu iz ded. dOnt trubul Du tEcu.

50but jEzus hiuiN it, oonsud him,

jEzus

dOnt bE ufrAd. OnlE bilEv, und SE wil bE hEld.

51wen hE kAm tQ Du hWs, hE didunt ulW enEwun tQ entu in, iksept pEtu, jRn, jAmz, Du fooDu Rv Du cIld, und huu muDu. 52UUl wuu wEpiN und mUUniN huu, but hE sed,

jEzus

dOnt wEp. SE izunt ded, but slEpiN.

53DA wuu ridukyQliN him, nOiN Dat SE wRz ded. 54but hE pqt Dem UUl WtsId, und tAkiN huu bI Du hand, hE kUUld, sAiN,

jEzus

cIld, uuIz!

55huu spirit rituund, und SE rOz up imEdEutlE. hE kumoondud Dat sumTiN bE givun tQ huu tQ Et. 56huu peurunts wuu umAzd, but hE kumoondud Dem tQ tel nO wun wRt had bEn dun.

COMPARISON, CONTRAST & REPETITION

  • To compare is to associate two or more similar persons, ideas, or situations. Can you discover any comparisons made by the author of this story? Why do you think that the author would have made this comparison?
  • To contrast is to put side by side two or more distinct persons, ideas, or situations. Can you discover any contrasts made by the author of this story? Why do you think that the author would have made this contrast?
  • Take time to note any repeated words or concepts you have found in this story.
  • Please take time to write a short prayer to God responding to what you have discovered through these comparisons, contrasts and repetitions.
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11