Betrayed, Arrested & Denied

lQk 22:1-22:71

221nW Du fEst Rv unlevnd bred, wic iz kUUld Du poosOvu, wRz uprOciN. 2Du cEf prEsts und Du skrIbz sUUt hW DA mIt pqt him tQ deT, fUU DA fiud Du pEpul. 3sAtun entud intQ jQdus, hQ wRz UUlsO kUUld iskarEut, hQ wRz kWntud wiD Du twelv. 4hE went uwA, und tUUkt wiD Du cEf prEsts und kaptunz ubWt hW hE mIt dilivu him tQ Dem. 5DA wuu glad, und ugrEd tQ giv him munE. 6hE kunsentid, und sUUt an RputyQnutE tQ dilivu him tQ Dem in Du absuns Rv Du multityQd. 7Du dA Rv unlevnd bred kAm, Rn wic Du poosOvu must bE sakrufIst. 8jEzus sent pEtu und jRn, sAiN,

jEzus

gO und prEpeu Du poosOvu fUU us, Dat wE mA Et.

9DA sed tQ him,

sImun pEtu und jRn Du disIpul

weu dQ yQ wRnt us tQ prEpeu?

10hE sed tQ Dem,

jEzus

bihOld, wen yQ hav entud intQ Du sitE, u man karEiN u picu Rv wUUtu wil mEt yQ. fRlO him intQ Du hWs wic hE entuz. 11tel Du moostu Rv Du hWs, ‘Du tEcu sez tQ yQ, “weu iz Du gest rQm, weu I mA Et Du poosOvu wiD mI disIpulz?“’ 12hE wil SO yQ u looj, fuuniSt upu rQm. mAk prepuuASunz Deu.

13DA went, fWnd TiNz az jEzus had tOld Dem, und DA prEpeud Du poosOvu. 14wen Du Wu had kum, hE sat dWn wiD Du twelv upRsulz. 15hE sed tQ Dem,

jEzus

I hav uunustlE dizIud tQ Et Dis poosOvu wiD yQ bifUU I sufu, 16fUU I tel yQ, I wil nO lRNgu bI enE mEnz Et Rv it until it iz fqlfild in gRdz kiNdum.

17hE rusEvd u kup, und wen hE had givun TaNks, hE sed,

jEzus

tAk Dis, und Seu it umuN yuselvz, 18fUU I tel yQ, I wil nRt driNk at UUl ugen frRm Du frQt Rv Du vIn, until gRdz kiNdum kumz.

19hE tqk bred, und wen hE had givun TaNks, hE brOk, und gAv it tQ Dem, sAiN,

jEzus

Dis iz mI bRdE wic iz givun fUU yQ. dQ Dis in memuuE Rv mE.

20lIkwIz, hE tqk Du kup ooftu supu, sAiN,

jEzus

Dis kup iz Du nyQ kuvununt in mI blud, wic iz pUUd Wt fUU yQ. 21but bihOld, Du hand Rv him hQ bitrAz mE iz wiD mE Rn Du tAbul. 22Du sun Rv man indEd gOz, az it haz bEn dituumund, but wO tQ Dat man TrQ hQm hE iz bitrAd!

23DA bigan tQ kwescun umuN Demselvz, wic Rv Dem it wRz hQ wqd dQ Dis TiN. 24u dispyQt UUlsO urOz umuN Dem, wic Rv Dem wRz kunsidud tQ bE grAtust. 25hE sed tQ Dem,

jEzus

Du kiNz Rv Du nASunz lUUd it Ovu Dem, und DOz hQ hav uTUUutE Ovu Dem oo kUUld ‘benufaktuz.’ 26but nRt sO wiD yQ. but wun hQ iz Du grAtu umuN yQ, let him bikum az Du yuNgu, und wun hQ iz guvuniN, az wun hQ suuvz. 27fUU hQ iz grAtu, wun hQ sits at Du tAbul, UU wun hQ suuvz? izunt it hE hQ sits at Du tAbul? but I am umuN yQ az wun hQ suuvz. 28but yQ oo DOz hQ hav kuntinyQd wiD mE in mI trIulz. 29I kunfu Rn yQ u kiNdum, Evun az mI fooDu kunfud Rn mE, 30Dat yQ mA Et und driNk at mI tAbul in mI kiNdum. yQ wil sit Rn TrOns, jujiN Du twelv trIbz Rv izrAul.

31Du lUUd sed,

jEzus

sImun, sImun, bihOld, sAtun askt tQ hav UUl Rv yQ, Dat hE mIt sift yQ az wEt, 32but I prAd fUU yQ, Dat yUU fAT wqdunt fAl. yQ, wen wuns yQ hav tuund ugen, istabliS yUU bruDuz.

33hE sed tQ him,

sImun pEtu

lUUd, I am redE tQ gO wiD yQ bOT tQ prizun und tQ deT!

34hE sed,

jEzus

I tel yQ, pEtu, Du rQstu wil bI nO mEnz krO tudA until yQ dinI Dat yQ nO mE TrE tImz.

35hE sed tQ Dem,

jEzus

wen I sent yQ Wt wiTWt puus, wRlut, und sandulz, did yQ lak enETiN?

DA sed,

Du disIpulz

nuTiN.

36Den hE sed tQ Dem,

jEzus

but nW, hQevu haz u puus, let him tAk it, und lIkwIz u wRlut. hQevu haz nun, let him sel hiz klOk, und bI u sUUd. 37fUU I tel yQ Dat Dis wic iz ritun must stil bE fqlfild in mE: ‘hE wRz kWntud wiD transgresuus.’ fUU Dat wic kunsuunz mE haz an end.

38DA sed,

Du disIpulz

lUUd, bihOld, hiu oo tQ sUUdz.

hE sed tQ Dem,

jEzus

Dat iz inuf.

39hE kAm Wt und went, az hiz kustum wRz, tQ Du mWnt Rv Rlivz. hiz disIpulz UUlsO fRlOd him. 40wen hE wRz at Du plAs, hE sed tQ Dem,

jEzus

prA Dat yQ dOnt entu intQ temtASun.

41hE wRz wiTdrRn frRm Dem ubWt u stOnz TrO, und hE nelt dWn und prAd, 42sAiN,

jEzus

fooDu, if yQ oo wiliN, rEmQv Dis kup frRm mE. nevuDules, nRt mI wil, but yUUz, bE dun.

43an Anjul frRm hevun upiud tQ him, streNTuniN him. 44bEiN in agunE hE prAd mUU uunustlE. hiz swet bikAm lIk grAt drRps Rv blud fRliN dWn Rn Du grWnd.45wen hE rOz up frRm hiz preu, hE kAm tQ Du disIpulz, und fWnd Dem slEpiN bikRz Rv grEf, 46und sed tQ Dem,

jEzus

wI dQ yQ slEp? rIz und prA Dat yQ mA nRt entu intQ temtASun.

47wIl hE wRz stil spEkiN, u krWd upiud. hE hQ wRz kUUld jQdus, wun Rv Du twelv, wRz lEdiN Dem. hE kAm niu tQ jEzus tQ kis him. 48but jEzus sed tQ him,

jEzus

jQdus, dQ yQ bitrA Du sun Rv man wiD u kis?

49wen DOz hQ wuu urWnd him sUU wRt wRz ubWt tQ hapun, DA sed tQ him,

ilevun disIpulz

lUUd, Sal wE strIk wiD Du sUUd?

50u suutun wun Rv Dem struk Du suuvunt Rv Du hI prEst, und kut Rf hiz rIt iu.51but jEzus oonsud,

jEzus

let mE at lEst dQ Dis

—und hE tuct hiz iu, und hEld him. 52jEzus sed tQ Du cEf prEsts, kaptunz Rv Du tempul, und elduz, hQ had kum ugenst him,

jEzus

hav yQ kum Wt az ugenst u rRbu, wiD sUUdz und klubz? 53wen I wRz wiD yQ in Du tempul dAlE, yQ didunt strec Wt yUU handz ugenst mE. but Dis iz yUU Wu, und Du pWu Rv dooknus.

54DA sEzd him, und led him uwA, und brRt him intQ Du hI prEsts hWs. but pEtu fRlOd frRm u distuns. 55wen DA had kinduld u fIu in Du midul Rv Du kUUtyood, und had sat dWn tugeDu, pEtu sat umuN Dem. 56u suutun suuvunt guul sUU him az hE sat in Du lIt, und lqkiN intentlE at him, sed,

u suuvunt guul

Dis man UUlsO wRz wiD him.

57hE dinId jEzus, sAiN,

sImun pEtu

wqmun, I dOnt nO him.

58ooftu u litul wIl sumwun els sUU him, und sed,

bIstantuz at Du trIul

yQ UUlsO oo wun Rv Dem!

but pEtu oonsud,

sImun pEtu

man, I am nRt!

59ooftu ubWt wun Wu past, unuDu kRnfuduntlE ufuumd, sAiN,

bIstantuz at Du trIul

trQlE Dis man UUlsO wRz wiD him, fUU hE iz u galulEun!

60but pEtu sed,

sImun pEtu

man, I dOnt nO wRt yQ oo tRkiN ubWt!

imEdEutlE, wIl hE wRz stil spEkiN, u rQstu krOd. 61Du lUUd tuund und lqkt at pEtu. Den pEtu rimembud Du lUUdz wuud, hW hE sed tQ him, “bifUU Du rQstu krOz yQ wil dinI mE TrE tImz.” 62hE went Wt, und wept bitulE.63Du men hQ held jEzus mRkt him und bEt him. 64haviN blIndfOldid him, DA struk him Rn Du fAs und askt him,

Du tempul goodz

prRfisi! hQ iz Du wun hQ struk yQ?

65DA spOk menE uDu TiNz ugenst him, insultiN him.66az sQn az it wRz dA, Du usemblE Rv Du elduz Rv Du pEpul wuu gaDud tugeDu, bOT cEf prEsts und skrIbz, und DA led him uwA intQ Deu kWnsul, sAiN,

Du jQiS kWnsul

67if yQ oo Du krIst, tel us.

but hE sed tQ Dem,

jEzus

if I tel yQ, yQ wOnt bilEv, 68und if I ask, yQ wil in nO wA oonsu mE UU let mE gO. 69frRm nW Rn, Du sun Rv man wil bE sEtud at Du rIt hand Rv Du pWu Rv gRd.

70DA UUl sed,

Du jQiS kWnsul

oo yQ Den Du sun Rv gRd?

hE sed tQ Dem,

jEzus

yQ sA it, bikRz I am.

71DA sed,

Du jQiS kWnsul

wI dQ wE nEd enE mUU witnus? fUU wE Wuselvz hav huud frRm hiz On mWT!

FOLLOWING GODLY EXAMPLES

  • In this passage is there an action that you should follow? What is it?
  • What decisions can you make this week to do this?
  • In this passage is there an action from which you should repent? What is it?
  • What decisions can you make this week to do this?
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11