SourceView Logo

SourceView

READER

มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอห์น
กิจการของอัครทูต
โรม
1 โครินธ์
2 โครินธ์
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟิลิปปี
โคโลสี
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตัส
ฟีเลโมน
ฮิบรู
ยากอบ
1 เปโตร
2 เปโตร
1 ยอห์น
2 ยอห์น
3 ยอห์น
ยูดา
วิวรณ์
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.